Skrócony opis akcji Czempion Team

Za każde wydane 200 zł w sklepach stacjonarnych Czempion lub na czempion.pl, otrzymasz od nas naklejkę, którą należy umieścić w polach do tego przeznaczonych na tej karcie. Po uzbieraniu wymaganej ilości naklejek, otrzymasz możliwość ich wymiany na rabat oraz dodatkowy prezent, podczas następnych zakupów w naszych sklepach. Poniżej znajdziesz listę nagród i wymagania. Regulamin akcji dostępny jest pod adresem czempion.pl/karta oraz w sklepach stacjonarnych Czempion.

NAGRODY

4 naklejki - 40 zł oraz Cavalor Fruities lub Sweeties
8 naklejek - 90 zł oraz Cavalor Crunchies
12 naklejek - 150 zł oraz Cavalor Leather Soap 250ml
16 naklejek - 210 zł oraz Cavalor Star Shine 500ml
20 naklejek - 280 zł oraz Cavalor Derma Spray 250ml

REGULAMIN AKCJI LOJALNOŚCIOWEJ „CZEMPION TEAM”

1.Akcja lojalnościowa „CZEMPION TEAM” organizowana jest na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Organizatorem akcji lojalnościowej „CZEMPION TEAM” (dalej zwanej: „Akcją lojalnościową”) jest FHU Czempion Celina Solarz ul. Rondo 11a 39-200 Dębica; NIP 8721757766 zwana dalej „Organizatorem”. 1. Akcja Lojalnościowa zostanie przeprowadzona na terytorium Polski, na terenie wybranych sklepów sieci Organizatora. Lista sklepów biorących udział w Akcji lojalnościowej stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
2. Akcja lojalnościowa kierowana jest do wszystkich osób fizycznych, konsumentów w rozumieniu art.221 Kodeksu cywilnego (zwanych dalej: „Klientami”), którzy dokonają zakupów w sklepach, uczestniczących w Akcji lojalnościowej, w terminach i na zasadach określonych w treści niniejszego Regulaminu.
3. Akcja lojalnościowa, prowadzona w oparciu o niniejszy Regulamin, ma charakter otwarty i powszechny.
4. Udział w Akcji lojalnościowej jest dobrowolny.
5. Akcja lojalnościowa trwa do odwołania przez Organizatora, bądź wyczerpania zapasów.
6. Akcja lojalnościowa trwa do wyczerpania zapasów Produktów lub do odwołania Akcji lojalnościowej decyzją Organizatora.
7. Akcja lojalnościowa polega na umożliwieniu Klientowi skorzystania z określonych w niniejszym regulaminie rabatów oraz odbioru produktów po uprzednim zebraniu na Karcie Kolekcjonerskiej (zwanej dalej „Kartą”), określonej w pkt. 17 Regulaminu, odpowiedniej liczby Naklejek.
8. Naklejki wydawane są Klientowi za zakup wszystkich dostępnych w sprzedaży artykułów z oferty sieci sklepów Organizatora, bez względu na formę płatności. Naklejki nie podlegają wymianie na gotówkę.
9. Warunkiem otrzymania Naklejki jest dokonanie w ramach jednej transakcji zakupu na kwotę co najmniej 200,00 zł podczas trwania akcji – za każde wydane 200,00 zł przysługuje jedna Naklejka. Zakup powinien być udokumentowany na jednym dowodzie zakupu. Dowodem zakupu jest paragon.
10. Naklejki będą wydawane przez kasjera niezwłocznie po zakończeniu transakcji zakupu. Klient nie może odebrać Naklejki w późniejszym terminie. Po odejściu od kasy nie są uwzględniane reklamacje dotyczące ilości wydawanych Naklejek.
11. Zebrane Naklejki należy nakleić na Kartę (wzór Karty stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu). Karty będą dostępne w sklepach sieci Organizatora, biorących udział w Akcji lojalnościowej, przez cały czas jej trwania. Karta wraz z naklejonymi Naklejkami stanowi znak legitymujący na okaziciela, upoważniający do skorzystania z rabatu oraz odbioru produktów, na warunkach opisanych w Regulaminie.
12. Uzbieraniu 4, 8, 12, 16 lub 20 Naklejek, naklejonych na Karcie kolekcjonerskiej, uprawnia do skorzystania z rabatu oraz odebrania produktu określonych dla danej ilości Naklejek. Skorzystanie z rabatu i odebranie produktu wymaga oddania Karty lojalnościowej sprzedawcy, co rozpoczyna proces zbierania od nowa. Rabaty nie sumują się.
13. W przypadku zakupu produktów marki Cavalor, jeżeli kwota brutto zakupionych towarów przekroczyła 200,00 zł, lecz nie 250,00 zł, klient otrzymuje Naklejkę w ramach Akcji lojalnościowej „CZEMPION TEAM” W przypadku, gdy kwota brutto zakupionych produktów marki Cavalor wynosi 250,00 zł lub więcej, Klient ma prawo zdecydować, czy kwota ta ma być uwzględniona do wydania Naklejki w ramach Akcji lojalnościowej „CZEMPION TEAM”, czy też akcji „CAVALOR TEAM”.
14. W celu zakupu skorzystania z rabatu w ramach Akcji lojalnościowej, Klient powinien wziąć samodzielnie z ekspozycji wybrany przez siebie Produkt i udać się z nim do kasy. Przy kasie Klient powinien przekazać kasjerowi wybrany produkt wraz z Kartą z naklejonymi Naklejkami. Naklejki powinny znajdować się na jednej Karcie. Wykorzystana przez Klienta do zakupu Produktu Karta z Naklejkami podlega zatrzymaniu przez kasjera. Wykorzystana Karta nie może być ponownie użyta.
15. Rabat oraz odbiór produktów określonych w pkt. 17, nie zostanie przyznany w następujących sytuacjach: a) na Karcie nie znajduje się wymagana liczba Naklejek; b) Karta lub Naklejka została podrobiona, przerobiona lub skopiowana; c) Karta lub Naklejka jest zniszczona i nieczytelna.
16. W przypadku zniszczenia lub zagubienia Karty lub Naklejki, duplikaty nie będą wydawane.
17. 4 Naklejki uprawniają do rabatu w kwocie 40 zł brutto oraz odbioru opakowania Cavalor Fruities lub Sweeties. 8 Naklejek uprawnia do rabatu w kwocie 90 zł brutto oraz odbioru opakowania Cavalor Crunchies. 12 Naklejek uprawnia do rabatu w kwocie 150 zł oraz odbioru Cavalor Leather Soap 250ml. 16 Naklejek uprawnia do rabatu w kwocie 210 zł oraz odbioru Cavalor Star Shine 500ml. 20 Naklejek uprawnia do rabatu w kwocie 280 zł oraz Cavalor Derma Spray 250ml.
18. Nie jest możliwy zwrot pełnowartościowego produktu , objętego Akcją lojalnościową.
19. Udział w Akcji lojalnościowej jest równoznaczny z zaakceptowaniem przez Klienta niniejszego Regulaminu w całości. Klient zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad.
20. Akcja lojalnościowa nie łączy się z innymi akcjami lub promocjami.
21. Akcja lojalnościowa nie jest żadną z gier wymienioną w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst jedn. Dz.U. z 2016, Nr 471 ze zm.).
22. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe związane z Akcją lojalnościową nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
23. Regulamin Akcji lojalnościowej dostępny jest w siedzibie Organizatora, u kierowników sklepów, biorących udział w Akcji lojalnościowej oraz na stronie internetowej organizatora. Organizator zastrzega, z uwzględnieniem zapisów Kodeksu cywilnego, możliwość zmiany niniejszego Regulaminu.
24. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie podana przez Organizatora w każdym sklepie, biorącym udział w Akcji lojalnościowej.

Załączniki:
• Wykaz sklepów, w których można skorzystać z Akcji lojalnościowej
• wzór Naklejki
• wzór Karty Kolekcjonerskiej

Załącznik nr 1 Wykaz sklepów
- Sklep FHU Czempion ul. Rzeszowska 66/15, 39-200 Dębica.
- Sklep FHU Czempion ul. aleja Tadeusza Rejtana 53A, 35-326 Rzeszów.
- Sklep internetowy www.czempion.pl